Program Cyfrowa Gmina: nawet do 2 000 000 z?otych na sprz?t AV

Program Cyfrowa Gmina: nawet do 2 000 000 z?otych na sprz?t AV

Do 18 listopada w ramach programu Cyfrowa Gmina ka?da gmina w Polsce mo?e z?o?y? wniosek o dofinansowanie do zakupu sprz?tu AV. Maksymalna wysoko?? grantu to 2 000 000 z?otych. Sprawd? nasz? ofert?.

Wynie? komunikacj? firmow? na wy?szy poziom z ekranami projekcyjnymi Adeo

Wynie? komunikacj? firmow? na wy?szy poziom z ekranami projekcyjnymi Adeo

Rozwijane ekrany Adeo z napinaczami dla biznesu: w?oski design pasuj?cy do ka?dej aran?acji. Mechanizmy gwarantuj?ce bezawaryjne dzia?anie przez wiele lat. Napinacze umo?liwiaj?ce wy?wietlanie tre?ci pozbawionych zniekszta?ce?.

Magia kina w Twoim domu: ekrany projekcyjne Adeo do kina domowego

Magia kina w Twoim domu: ekrany projekcyjne Adeo do kina domowego

Ostatnio w kontek?cie sprz?tu do kina domowego pisali?my o projektorach. Dzi? przedstawiamy zestawienie ekranów projekcyjnych Adeo, dzi?ki którym b?dziesz móg? poczu? si? u siebie w domu jak w prawdziwym kinie!

255 000 z?otych na cyfryzacj?: dofinansowanie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw

255 000 z?otych na cyfryzacj?: dofinansowanie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw

Do 5 pa?dziernika mo?esz wzi?? udzia? w programie rz?dowym Bon na Cyfryzacj?. W ramach projektu mo?na ubiega? si? o dofinansowanie do zakupu m.in. sprz?tu audiowizualnego, komputerowego i oprogramowania. Dowiedz si? wi?cej.

NOWO??: Ekrany GREEN SCREEN od Adeo Screen!

NOWO??: Ekrany GREEN SCREEN od Adeo Screen!

Adeo Screen, wprowadzaj?c do oferty kolejny typ powierzchni projekcyjnej - Chroma Key - otwiera nowy rozdzia? w swojej dzia?alno?ci. Chroma Key to powierzchnia typu Green Screen, która mo?e znale?? zastosowanie np. w przemy?le filmowym.

Nowa powierzchnia Avers Screens Matt Grey ALR ju? dost?pna

Nowa powierzchnia Avers Screens Matt Grey ALR ju? dost?pna

W ofercie ABC Prezentacji pojawi?a si? nowa powierzchnia projekcyjna Matt Grey ALR marki Avers. Nowa tkanina zosta?a zaprojektowana do projekcji w pomieszczeniach, które nie s? ca?kowicie zaciemnione.

Ambient Grey nowa powierzchnia w ekranach projekcyjnych Adeo

Ambient Grey nowa powierzchnia w ekranach projekcyjnych Adeo

W ofercie ABC Prezentacji pojawi?y si? ekrany projekcyjne z now? powierzchni? projekcyjn? - Ambient Grey, dedykowan? dla najbardziej wymagaj?cych klientów.

Powierzchnie do tylnej projekcji

Powierzchnie do tylnej projekcji

Przedstawiamy Pa?stwu zestawienie powierzchni projekcyjnych dost?pnych w naszej ofercie przeznaczonych do tylnej projekcji. Takie rozwi?zanie ofertuj? marki Adeo, Avers, Kauber oraz Suprema. Powierzchnie projekcyjne do tylnej projekcji ró?ni? si? wspó?czynnikiem gain i oferowane s? do ró?nych rodzajów ekranów w zale?no?ci od potrzeb.

Jak wybra? ekran projekcyjny do sali konferencyjnej ?

Jak wybra? ekran projekcyjny do sali konferencyjnej ?

Ekrany projekcyjne s? nieod??cznym elementem ka?dej sali konferencyjnej. Wybieraj?c ekran do takiej sali, musimy zastanowi? si?, czy ma to by? ekran montowany na sta?e, czy mo?e b?dziemy chcieli go u?ywa? te? w innych salach. Je?li ekran ma by? mobilny ...

Ekran projekcyjny i projektor do edukacji, jak wybra??

Ekran projekcyjny i projektor do edukacji, jak wybra??

Jak wybra? ekran i projektor do sali szkolnej lub do celów edukacyjnych ? Nale?y pami?ta?, ?e najlepszym rozwi?zaniem jest zakup ekranu i projektora jednocze?nie. Jednak je?eli musimy si? zdecydowa? na zakupy roz?o?one w czasie, to zacznijmy od kupna projektora...

Jak samodzielnie dobra? wielko?? ekranu do projektora ?

Jak samodzielnie dobra? wielko?? ekranu do projektora ?

Ka?dy zainteresowany mo?e samodzielnie sprawdzi?, jak dobra? odpowiedni? wielko?? ekranu do posiadanego projektora. ?eby skorzysta? z kalkulatora projekcji wchodzimy na  projectorcentral.com i wybieramy zak?adk? Calculator Pro, nast?pnie z listy ...

Nowy ekran do zabudowy sufitowej Adeo InSuperior

Nowy ekran do zabudowy sufitowej Adeo InSuperior

Adeo Screen wprowadza innowacyjny ekran projekcyjny do zabudowy sufitowej - InSuperior (do 450cm szeroko?ci obszaru roboczego), dedykowany dla najbardziej wymagaj?cych klientów komercyjnych, jak i prywatnych. Ekrany InSuperior dost?pne ...

Przeno?ne ekrany ramowe Adeo, AVtek, Projecta

Przeno?ne ekrany ramowe Adeo, AVtek, Projecta

Oferta przeno?nych ekranów ramowych Adeo, AVtek, Projecta przeznaczona jest dla u?ytkowników poszukuj?cych trwa?o?ci i wysokiej jako?ci obrazu, do zastosowania w pomieszczeniach zamkni?tych, na wszelkiego rodzajach wydarzeniach eventowych ...

Profesjonalne ekrany wielkoformatowe Adeo i Avers

Profesjonalne ekrany wielkoformatowe Adeo i Avers

W naszej ofercie mo?na znale?? profesjonalne wielkoformatowe elektryczne ekrany projekcyjne w ?rednim (350-400cm) i du?ym rozmiarze (450-600cm).Tak du?e ekrany polecane s? szczególnie do sal konferencyjnych, widowiskowych oraz auli wyk?adowych ...

Kup ekran Avers, a dostaniesz uchwyt 30 % taniej, sprawd? to !

Kup ekran Avers, a dostaniesz uchwyt 30 % taniej, sprawd? to !

Od dzi? do wyczerpania zapasów firma Avers, oferuje mo?liwo?? zakupu ekranów elektrycznych z linii Cumulus, Focus, Stratus, Solaris, Contour ze specjaln? 30% zni?k? na wysokiej klasy uniwersalne uchwyty sufitowe do projektorów z serii Alumount...

Ekrany elektryczne Avers Stratus 2 - elegancja i wygoda u?ytkowania

Ekrany elektryczne Avers Stratus 2 - elegancja i wygoda u?ytkowania

Bogata oferta ekranów firmy Avers zosta?a poszerzona o nowy model ekranu elektrycznego - STRATUS 2. Ekran ten wyst?puje w dwóch wariantach standardowym i z napinaczami Stratus 2 Tension. Ciekawostk? jest to, ?e dzi?ki zastosowaniu ...

Ekrany projekcyjne - sterowanie na pilota czy na?cienne ?

Ekrany projekcyjne - sterowanie na pilota czy na?cienne ?

Sterowanie ekranów projekcyjnych mo?e odbywa? si? manualnie lub automatycznie (elektrycznie). W ka?dym z ekranów elektrycznych sterowanie na?cienne jest w komplecie, ale aby poprawi? komfort u?ytkowania takiego ekranu, sterowanie ...

Ekrany z napinaczami - idealne napi?cie, maksimum satysfakcji

Ekrany z napinaczami - idealne napi?cie, maksimum satysfakcji

Ekrany projekcyjne z bocznym systemem napinaczy tzn. Tensio w przypadku producenta ekranów Adeo i Tension w przypadku ekranów firmy Avers, to ekrany dla najbardziej wymagaj?cych klientów. Oba te sposoby napinania powierzchni to ...

Ekrany z napinaczami Cumulus X Tension i Contour Tension

Ekrany z napinaczami Cumulus X Tension i Contour Tension

Oferta elektrycznych ekranów firmy Avers powi?kszy?a si? o dwa nowe modele z napinaczami. Ekran do zabudowy Contour Tension i ekran ?cienno sufitowy Cumulus X Tension. Tym samym firma Avers wprowadzi?a produkty dla najbardziej ...

Ekrany Adeo Screen : w?oskie wzornictwo, polska produkcja

Ekrany Adeo Screen : w?oskie wzornictwo, polska produkcja

Ekrany projekcyjne Adeo Screen s? idealnym rozwi?zaniem do kina domowego. Ekrany elektryczne Adeo Motorized Elegance to seria ekranów, która posiada subtelne, zaokr?glone wyko?czenia kasety, podnosz?c tym samym jeszcze bardziej estetyk? produktu ...

Ekrany elektryczne Adeo Motorized Professional s? z kolei kompaktowe, lekkie i proste w u?yciu - co jest rezultatem wielu lat bada? oraz pracy nad ich wyj?tkowym designem.

Ekrany projekcyjne do kina domowego

Ekrany projekcyjne do kina domowego

Coraz bardziej powszechne staje si? organizowanie w domach ma?ych sal kinowych lub przystosowywanie pokoi do kina domowego. Niezb?dny do tego jest m.in. w?a?ciwy ekran projekcyjny. Warunki panuj?ce podczas takiej projekcji to ...

Ekrany projekcyjne do sal konferencyjnych

Ekrany projekcyjne do sal konferencyjnych

W sali konferencyjnej, gdzie prowadzone s? prezentacje multimedialne przy u?yciu projektora, niezb?dnym elementem wyposa?enia jest ekran projekcyjny. Jego powierzchnia zapewnia wysokiej jako?ci obraz i wykorzystuje do maksimum mo?liwo?ci ...

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.