Regulamin

Regulamin dla klientów abcprezentacji.pl
 

abc prezentacji

 


§ 1 Postanowienia ogólne

Abcprezentacji.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie abcprezentacji.pl, prowadzony przez Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j. (zwaną dalej Business Group) z siedzibą w Warszawie , przy ul. Wspólnej 41/22, wpisaną do KRS pod numerem 0000531619 o numerze REGON : 360189910, numerze NIP: 7010449604, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@abcprezentacji.pl

1. Business Group prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowj dostępnej w domenie abcprezentacji.pl i maila biuro@abcprezentacji.pl

2. Niniejszy Regulamin zakupów w sklepie internetowym abcprezentacji.pl  (dalej: Regulamin) stanowi integralną cześć Umów Sprzedaży zawieranych przez Klientów ze Sklepem.

3. Treść Regulaminu znajduje się na stronach Sklepu.

4.  Sklep jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.

5. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych.§ 2 Słowniczek

1. Terminy używane w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą w treści Regulaminu , oznaczają:


Business Group - firma Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j., ul. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa, prowadzony na witrynie internetowej o adresie www http://abcprezentacji.pl, prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i w sposób tradycyjny (po uprzednim zamówieniu towaru);

Konto - konto utworzorzone w abcprezentacji w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w abcprezentacji.pl

Strona www Sklepu - witryna internetowa o adresie www http://abcprezentacji.pl;
Produkty - przedmioty znajdujące się w informacji handlowej wskazanej w Sklepie;
Własność Produktu – tytuł własności do Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który  przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia ceny za Produkt, wraz z ewentualną ceną za dostawę Produktu;

Klient – podmiot składający Zamówienia w Sklepie Internetowym, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu przekazana w sposób umożliwiający Sklepowi: identyfikację Klienta, identyfikację Produktu, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość  zawarta jest w chwili doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta lub na podany przez niego numer faxu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia; na treść Umowy  składa się treść Zamówienia, Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz Regulamin.

Potwierdzenie Wpływu Zamówienia – potwierdzenie wpłynięcia do Sklepu zamówienia Klienta, które Klient otrzymuje automatycznie e-mailem po złożeniu Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego www.abcprezentacji.pl. W przypadku Zamówienia przesłanego przez Klienta faxem lub mailem Potwierdzenie Wpływu Zamówienia wysyłane jest faxem lub mailem. Potwierdzenia Wpływu stanowi informację o wpływie Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje na podstawie Potwierdzenia Realizacji Zamówienia po jego weryfikacji.

Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Realizacji Zamówienia) lub przesłana Klientowi faxem przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego, przesłana po weryfikacji poprawności i możliwości realizacji Zamówienia.

Prezentacje Produktów - prezentacje Produktów i ich cen znajdujące się na Stronie www Sklepu, stanowiace zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów; ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zmianami).

Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.


 

§ 3 Zakładanie Konta, składanie zamówień, cena i płatność


1. Klienci  mają możliwość korzystania z abcprezentacji.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w abcprezentacji.pl l (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na abcprezentacji.pl ma charakter bezterminowy.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Business Group dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres biuro@abcprezentacji.pl zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Business Group jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w abcprezentacji.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła
i danych kontaktowych Klienta.

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Business Group, której przedmiotem są usługi świadczone przez Business Group, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w abcprezentacji.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z abcprezentacji.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Wszystkie produkty dostępne w abcprezentacji.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych abcprezentacji.pl są podawane kwocie netto i  brutto (zawierającej podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.
Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


6. W cenach podanych na stronie www zawarte są koszty gospodarowania odpadami.


7. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.


8. Klienci mogą wybrać następujące sposoby składania Zamówień:

a) zamówienie poprzez system internetowy www.abcprezentacji.pl ikona "Dodaj do koszyka";

b) zamówienie za pomocą e-maila wysłanego na adres: biuro@abcprezentacji.pl należy podać dane do FV lub dane osobowe, adres wysyłki i telefon kontaktowy;

c) w przypadkach ustalonych indywidualnie inne formy składania zamówień.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie Wpływu Zamówienia. Brak Potwierdzenia Wpływu Zamówienia oznacza, że Zamówienie nie zostało poprawnie złożone.

W przypadku wystąpienia niejasności danych przesłanych w Zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O fakcie tym Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą elektroniczną lub faxem.

Jeżeli do realizacji Zamówienia wymagana jest przedpłata lub zaliczka, przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po wpływie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.

10. Zawarcie Umowy Sprzedaży i realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia.

11. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich i spedycyjnych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze handlowym przy Wawelskiej 26, 02-061 Warszawa. Odbiór osobisty produktu może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru z handlowcem Business Group.  Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa i transport na stronie abcprezentacji.pl.

12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Business Group dotycząca zakupu danego produktu w Business Group ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Business Group jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest biuro handlowe Wawelska 26, 02-061 Warszawa.

13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone
w Business Group, Business Group może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy
potwierdzeniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

14. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za zamówiony w Business Group produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w biurze handlowym.

b) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) FV proforma wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Business Group, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) Płatność na termin dla Klientów z placowek budżetowych lub stałych Klientów posiadających umowy handlowe z Business Group.

15. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Business Group, Business Group zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

16. Czas dostawy produktów wynosi standardowo od 2 do 7 dni i nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy, w zależności od konkretnego produktu, jego dostępności na rynku, czasu sprowadzenia itp.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura handlowego Wawelska 26, 02-061 Warszawa.

O możliwości odebrania zamówionego produktu Business Group informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.


§ 4 Gwarancja, rękojmia i prawo odstąpienia od umowy


1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach abcprezentacji.pl lub podany jest w regulaminie (poniżej )

2. Business Group odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-maila na adres biuro@abcprezentacji.pl.

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Business Group niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Business Group albo Business Group nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

5. Business Group rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Business Group nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Business Group.

6. Lampy do projektorów zarówno oryginalne , jak i zamienniki mają ściśle określoną żywotność. Gwarancja i rękojmia na lampy obowiązuje przez czas życia lampy wskazany przez producenta. Szczegółowe informacje odnosnie gwarancji poszczególnych producentów lamp dostępne są u handlowców.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zostaja określone poniżej. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.


ZASADY ODSTAPIENIA OD UMOWY :

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, zostaną zwrócone  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, wyłączając koszty dostawy. Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Business Group o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


Przesyłkę nadaj na adres:
Business Group
Wawelska 26
02-061 Warszawa

lub inny adres uzgodniony e-mailowo z handlowcem.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:


1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j.
Wawelska 26
02-061 Warszawa

biuro@abcprezentacji.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................§ 5 Zwrot zużytego sprzętu

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Business Group i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@abcprezentacji.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Business Group dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do biura handlowego Wawelska 26 02-061 Warszawa na swój koszt.


§ 6 Polityka Ochrony Prywatności i ochrona danych osobowych

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Group M. Skorzyńska sp.j. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa NIP 7010449604, KRS 0000531619, REGON 360189910.
 

2.    Business Group przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności klientów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Business Group sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem abcprezentacji.pl.


3.    Klienci mogą przeglądać abcprezentacji.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.


4.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i potrzebne do realizacji zamówienia oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.


5.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 

  • zachowania lub nawiązania relacji biznesowych (na podstawie art.6 ust. 1f RODO)
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art.6 ust. 1b RODO)
  • prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego (na podstawie art.6 ust.1a RODO) po wyrażeniu odrębnych, dobrowolnych zgód (zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
  • realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług w tym wysyłki korespondencji.
  • realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych


6.    Przetwarzane kategorie danych osobowych to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres do korespondencji.

7.    Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Business Group z zakresu: a) usług prawnych, b) księgowości, c) marketingu, d) finansów, e) utrzymania systemów informatycznych oraz instytucjom publicznym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


8.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).


9.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Business Group do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody lub przez okres czasu wymagany przepisami prawa.


10.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


11.    Business Group zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  Business Group może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Business Group lub też gdy Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


12.    W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Business Group, zgoda może być odwołana w każdym czasie.


13.    W przypadku, gdy Business Group zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.


14.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Business Group oraz sprawach związanych z wycofaniem lub zgłoszeniem zgody można skontaktować się  z administratorem danych osobowych, za pośrednictwem rodo@abcprezentacji.pl.

15.    Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


16.    Business Group wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


17.    Business Group stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z abcprezentacji.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z abcprezentacji.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie (https://abcprezentacji.pl/strony/cookies.html)§ 7 Postanowienia końcowe
 

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu abcprezentacji.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu abcprezentacji.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Podane przez Klientów dane osobowe Business Group zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Business group wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu relizacji zamówienia, przesłania ofert hanlowych i newslettera, jeżeli wyraził na to zgodę.

3. Business Group może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach abcprezentacji.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Business Grpup, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w abcprezentacji.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Business Group w ramach abcprezentacji.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 

 

 

 

kupuj w abc prezentacji

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.