Ekran projekcyjny i projektor do edukacji, jak wybra??
05.02.2016

Ekran projekcyjny i projektor do edukacji, jak wybra??

Jak wybra? ekran i projektor do sali szkolnej lub do celów edukacyjnych ? Nale?y pami?ta?, ?e najlepszym rozwi?zaniem jest zakup ekranu i projektora jednocze?nie. Jednak je?eli musimy si? zdecydowa? na zakupy roz?o?one w czasie, to zacznijmy od kupna projektora, a potem dopasujmy do niego ekran.

 

Poni?ej przedstawiamy pytania, które maj? za zadanie zaw?zi? pole poszukiwa? ekranu do minimum, a mianowicie:

 

1. Przede wszystkim nale?y okre?li?, jakiej wielko?ci ekran chcemy uzyska?.

Wa?nym jest, aby kupuj?c ekran nie kierowa? si? przekonaniem „im wi?kszy tym lepszy”,  gdy ekran montuje si? w niewielkim pomieszczeniu, a jest zbyt du?y, skutkuje to dyskomfortem podczas ogl?dania, oczywi?cie dzia?a to równie? w drug? stron?. Oczom trudno obj?? ca?y ekran, a wra?enia z ogl?dania w takich warunkach mo?na porówna? do siedzenia w pierwszym rz?dzie w kinie. Przyjmuje si?, ?e podstawa (szeroko??) ekranu powinna wynosi? mniej wi?cej po?ow? odleg?o?ci ekranu od widza.

 

2. Kolejn? rzecz? jest dobranie formatu ekranu, z wyborem formatu wi??e si? równie? wybór formatu wy?wietlanego obrazu przez projektor.

Formaty najcz??ciej wybierane przez jednostki szkolnictwa to:

 

 

 

 

 

Przed wyborem formatu nale?y zastanowi? si?, jakie materia?y b?d? najcz??ciej wy?wietlane na zakupionym ekranie.

 

3. Wysoko?? ekranu od pod?ogi

Przyjmuje si?, ?e dla komfortowego, nie m?cz?cego wzroku ogl?dania, dolna kraw?d? powierzchni aktywnej ekranu powinna by? zawieszona na wysoko?ci mniej wi?cej 70 -120 cm od pod?ogi.
Zastosowanie si? do tych zalece? sprawi, ?e nawet wielogodzinne prezentacje w klasach nie b?d? uci??liwe dla oczu, zapewniaj?c tym samym komfort ogl?dania.

 

 

Poni?ej przedstawiamy pytania, które maj? za zadanie zaw?zi? pole poszukiwa? projektora do minimum, a mianowicie:

 

1. Technologia

 • DLP (najcz??ciej wybierana) -  Bardziej p?ynny obraz, lepsza czer?, gorsze nasycenie kolorów, zalecana wi?ksza moc lampy w ja?niejszych pomieszczeniach. Najwi?kszym plusem technologii DLP jest w pe?ni szczelny system projekcyjny, bez mo?liwo?ci dostania si? do ?rodka jakiegokolwiek py?u, czy kurzu.
 • LCD - Lepsze kolory w ja?niejszych pomieszczeniach, mniejszy pobór pr?du oraz brak "efektu t?czy". Wady to bardziej widoczne piksele, wi?ksze gabaryty a tak?e mniejszy kontrast. Otwarta konstrukcja powoduje, i? projektor jest nara?ony na uszkodzenia z powodu kurzu czy py?u, wymaga wymiany filtrów cz??ciej od konkurencyjnej technologi.

 

2. Rodzaje ogniskowej / rodzaje projektorów

 • Projektor ze standardow? ogniskow?: Wykorzystywany w projekcji standardowej z odleg?o?ci wyliczonej przez kalkulator.
  Najcz??ciej wybierany: BenQ MX525
 • Projektor z krótk? ogniskow?: Wykorzystywany w projekcjach z bliskiej odleg?o?ci z za?o?eniem uzyskania du?ego obrazu, idealny do biur, prowadzenia konferencji czy spotka? biznesowych.
  Najcz??ciej wybierany: BenQ MX806ST
 • Projektor z ultra krótk? ogniskow?: Wykorzystywany w projekcjach z bardzo bliskiej odleg?o?ci z za?o?eniem uzyskania bardzo du?ego obrazu, w g?ównej mierze przeznaczony do tablic interaktywnych.
  Najcz??ciej wybierany: BenQ MX842UST

 

3. Rozdzielczo?? (najcz??ciej wybierana)

 • 4:3 - XGA (1024x768)
 • 16:10 - WXGA (1280x800)
 • 16:9 – FullHD (1920x1080)

 

4. Jasno??
Jasno?? lampy liczona jest w jednostkach ANSI lumenów. Dla kin domowych moc ta klasyfikuje si? w warto?ciach od 1000 – 1700 ANSI, cz??ciowo os?oni?te pomieszczenia z dochodz?cym ?wiat?em kontrolowanym 2000 – 2600 ANSI, natomiast dla sal lekcyjnych, auli czy przestrzeni z du?ym o?wietleniem sztucznym lub s?onecznym 2600 ANSI wzwy? ( sala lekcyjna - ok. 3000 ANSI, aula min. 5000 ANSI )

 

5. Kontrast
W przypadku projektorów z zastosowaniem szkolnym, prezentacyjnym kontrast odgrywa mniejsz? rol?, ze wzgl?du na wy?wietlan? tre??. Kontrast wzmacnia kolory i czernie, w przypadku prezentacji nie jest to najistotniejszy parametr. Kino domowe wr?cz przeciwnie, im wi?kszy kontrast, tym lepiej.

 

6. ?ywotno?? Lampy
Ka?da lampa posiada okre?lon? ilo?? godzin pracy, które zapewnia producent, czas ten uzale?niony jest od danej technologii, rodzaju eksploatacji czy panuj?cych warunków w miejscu pracy projektora.

Warto zwróci? uwag? na d?ugo?? ?ycia lampy w trybie normalnym i ekonomicznym, bo zakup nowej lampy to kolejny wydatek.

 

7. Odleg?o?? projektora od ekranu

Sam wybór ekranu i ustawienie go w odpowiedniej odleg?o?ci od widza nie gwarantuj? jeszcze optymalnych warunków do wy?wietlania obrazu. Nie da si? jednoznacznie okre?li? sta?ego rozmiaru obrazu z danej odleg?o?ci dla wszystkich urz?dze?. Istniej? projektory krótko-ogniskowe daj?ce du?y obraz z niewielkiej odleg?o?ci, oraz tradycyjne, które dla wi?kszego obrazu potrzebuj? sporego dystansu od ekranu. Aby najlepiej skompletowa? sprz?t polecamy skorzysta? z dost?pnych w internecie kalkulatorów projekcji, np. tego: Projector Central

 

8. Monta? projektora

Projektor nale?y zamontowa? w taki sposób, by na jego drodze projekcji nie znalaz? si? ?aden obiekt, montuj?c go za pomoc? uchwytu na suficie ?adna osoba ogl?daj?ca.
W zale?no?ci od wyboru projektora i jego ogniskowej mo?emy zastosowa? uchwyty ?cienne jak i sufitowe. Wi?kszo?? z uchwytów ma mo?liwo?? regulacji d?ugo?ci ramienia, korekcji pionowej i poziomej samej g?owicy tak, by wype?ni? w ca?o?ci powierzchni? projekcyjn?.


Poni?ej najcz??ciej wybierane uchwyty projekcyjne :


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.