Jak wybra? ekran projekcyjny ?

Jak wybra? ekran projekcyjny ?

Ekrany projekcyjne s? nieod??cznym elementem ka?dej sali konferencyjnej, auli wyk?adowych i coraz cz??ciej sal szkolnych i naszych domów.
Wa?ne jest, aby odpowiednio dobra? ekran tak, aby spe?nia? swoje funkcje i w pe?ni pokazywa? mo?liwo?ci projektora. Cz?sto zdarza si?, ?e kupuj?c projektor i wy?wietlaj?c obraz na ?cianie uniemo?liwiamy odwzorowanie wszytskich kolorów,odcieni i kontrastów, które mo?e wy?wietli? projektor.


Przed przyst?pieniem do zakupu ekranu nale?y odpowiedzie? sobie na pytania :

1) czy potrzebujemy przeno?nego czy ?cienno-sufitowego

2) r?cznego czy elektrycznego (sterowanie za pomoc? pilota czy w??cznika w ?cianie)

3) do jakiego celu ma by? u?ywany ekran- prezentacje czy kino domowe (czyli jaki format)

4) jaka powierzchnia projecyjna b?dzie najlepsza ( uzale?nione jest to od projektora i cech pomieszczenia prezentacyjnego )

5) jaka ma by? wielko?? ekranu, aby obraz by? czytelny dla odbiorcy

6) czy s? jakie? ograniczenia techniczne odno?nie monta?u

7) czy istotny jest kolor kasety ( standardowy kolor to czarny, bia?y i srebrno-szary, jest mo?liwo?? za dop?at? wyboru dowolnego koloru z palety RAL  )

8) jaki bud?et przeznaczony jest na zakup


ekran projekcyjny adeo

Poni?ej znajd? Pa?stwo informacje o podstawowym podziale ekranów, zastosowaniu powierzchni projekcyjnych i formatów.

Rodzaje ekranów:

ekran projekcyjny cumulusEkrany ?cienno - sufitowe rozwijane r?cznie za pomoc? r?czki lub korby (przy wi?kszych rozmiarach znacznie u?atwia to rozwijanie ekranu) lub elektrycznie rozwijane - za pomoc? pilota (sterowanie bezprzewodowe) lub w??cznika w ?cianie, montowane na sta?e w jednym pomieszczeniu.

ekran adeo z napinaczami

Ekrany z napinaczami - ekrany elektryczne, które posiadaj? boczne linki napinaj?ce niweluj?ce wszelkiego rodzaju pofa?dowania i zmarszczenia. Dzia?anie napinaczy poprawia jako?? wy?wietlanego obrazu i gwarantuje zawsze najwy?sz? jako?? projekcji. Ekran Adeo z napinaczami mo?na obejrze? u nas w biurze handlowym.

ekran ramowy adeo

Ekrany ramowe na statywach lub montowane do ?ciany,mo?na je zamontowa? na sta?e do ?ciany lub umieszcza? na statywach, dzi?ki czemu nadaj? si? do prezentacji mobilnych. Nogi w niektórych modelach s? dostarczane w standardzie, w innych, mo?na je dokupi? jako opcj?. Ekrany ramowe, np. Adeo Folder ?wietnie nadaj? si? na rynek wypo?ycze?. S? proste w monta?u, powierzchnia odporna jest na zagniecenia, wi?c mo?e by? przechowywana przez d?u?szy czas z?o?ona.
Ramy wykonane s? z profili aluminiowych. W?a?ciwie dobrana powierzchnia projekcyjna ekranów ramowych podwy?sza standard, estetyk? oraz presti? prezentacji. Mo?na wybra? powierzchni? do projekcji przedniej, tylnej, a w niektórych ekranach dwie jednocze?nie, np. Folder czy Quick Fold.

Ekrany ramowe maj? zastosowanie nie tylko w prezentacjach mobilnych. Ze wzgl?du na swój efektowny wygl?d ?wietnie sprawdzaj? si? jako ekrany do kina domowego. Estetyczne wykonanie, przypominaj?ce ekran plazmowy ozdobi sal? projekcyjn?. Ponadto s? tak skonstruowane, by jako?? ogl?dania filmów by?a jak najwi?ksza. Np. w ekranach Plano rama wewn?trz ma 45 stopni co sprawia, ?e zwi?kszony jest kontrast wy?wietlanego ekranu. Rama ekranu mo?e by? malowana na kolor szary, czarny lub pokryta czarnym eleganckim welwetem. Ekran Plano w wersji z ram? welwetow? mo?na obejrze
? u nas w biurze handlowym.


ekran adeo biformat


Ekrany wieloformatowe to ekrany na które d?ugo czeka?o wielu Klientów. Ekrany te maj? standardowo 2 lub 5 powierzchni do wyboru w zale?no?ci od ?ród?a projekcji.
Ekrany Adeo Biformat maj? 2 powierzchnie zainstalowane wg wymaga? zamawiaj?cego np. format 4:3 i 16:9. Ekrany Adeo Multiformat maj? mo?liwo?
? ustawienia 5 formatów powierzchni projekcyjnej.


Formaty ekranów:

W zale?no?ci od ?ród?a projekcji wy?wietlany obraz mo?e mie? inny format (proporcje szeroko??/wysoko??). Nale?y si? zastanowi? z jakiego ?ród?a obrazu b?dzie korzysta? najcz??ciej, np. : rzutniki pisma wy?wietlaj? obraz o formacie 1:1, obraz z monitora komputerowego ma najcz??ciej format 4:3, a filmy ogl?damy zwykle w formacie panoramicznym 16:9.
Obecnie wi?kszo?? producentów robi na zamówienie bez dop?aty ekrany w formacie 16:10.

Je?eli trudno jest si? zdecydowa?, z którego formatu bedziemy korzysta? najcz??ciej, idealnym rozwi?zaniem jest ekran z dwoma formatami Adeo Biformat.
lub ekran z mo?liwo?ci? ustawienia 5 formatów - Adeo Multiformat.


Rodzaje powierzchni projekcyjnej :

Ekrany produkowane s? z ró?nymi rodzajami powierzchni projekcyjnej ró?ni?cymi si? przede wszystkim stopniem odbicia ?wiat?a, k?tem widzenia i grubo?ci? materia?u.

Do prezentacji biznesowych u?ywamy powierzchni Vision White, Vision White Pro.

Do kina domowego
Vision White, Vision White Pro, Vision Grey, Vision Acoustik

Do tylnej projekcji Vision Rear


Opis powierzchni :


Vision White- do projekcji przedniej. Uniwersalna powierzchnia do stosowania z ró?nymi rodzajami projektorów, w obecno?ci naturalnego ?wiat?a. Elastyczna, odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,41mm. Posiada szeroki k?t ogl?dalno?ci. Jest to najbardziej popularna powierzchnia projekcyjna, szczególnie do zastosowa? w kanale Audio Video tj. instalacjach profesjonalnych, salach konferencyjnych, wyk?adowych. Powierzchnia nie nadaje si? do stosowania w miejscach w których ?ród?o ?wiat?a pada od ty?u ekranu.

Vision White Pro- do projekcji przedniej. Uniwersalna powierzchnia do stosowania z ró?nymi rodzajami projektorów, w obecno?ci naturalnego ?wiat?a. Elastyczna, odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,42mm. Posiada szeroki k?t ogl?dalno?ci. Jest to powierzchnia stosowana zarówno w instalacjach Audio Video jak i kinie domowym. Powierzchnia polecana szczególnie w miejscach w których ?ród?o ?wiat?a pada od ty?u ekranu. Czarna powierzchnia tylna.


Vision Grey- do projekcji przedniej. Systemy kina domowego oparte o projektory DLP oraz LCD oraz projektory D-ILA oraz LCOS (zalecana jasno?? wi?ksza ni? 800 ANSI lumenów). Powierzchnia radykalnie poprawia kontrast rzucanego na ni? obrazu. Elastyczna, odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,41mm.

Vision Acoustik- do projekcji przedniej. Akustycznie transparentny materia? projekcyjny, wyposa?ony w mikroperforacj? o ?rednicy mniejszej ni? 1mm, do stosowania wy??cznie w wysokiej jako?ci systemach kina domowego, gdzie istnieje potrzeba umieszczenia g?o?ników za ekranem bez utraty mocy i jako?ci systemu audio. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,30mm.

Vision Rear- do projekcji tylnej. Powierzchnia do tylnej projekcji tj. z projektorem znajduj?cym si? za ekranem. Powierzchnia zapewnia szeroki k?t ogl?dalno?ci, oraz co najwa?niejsze posiada niski wspó?czynnik odbicia ?wiat?a, eliminuj?cy efekt punktu ?wiat?a na ?rodku ekranu. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,30mm.

Vision Fold- do projekcji przedniej. Powierzchnia stosowana w ekranach ramowych. Dzi?ki mniejszej grubo?ci i lepszej elastyczno?ci do stosowania w sytuacjach wielorazowego monta?u i demonta?u ekranu. Ekrany ramowe Frame i Plano s? ca?kowicie odporne na efekt pami?ci powierzchni projekcyjnej, a dzi?ki temu powierzchnia typu Fold mo?e by? zwini?ta/z?o?ona i przechowywana przez d?ugi okres czasu. Powierzchnia przeznaczona dla kana?u wypo?ycze? i us?ug. Powierzchnia bardzo elastyczna, wyj?tkowo odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,25mm

Vision Fold Rear- do projekcji tylnej. Powierzchnia do tylnej projekcji stosowana w ekranach ramowych. Dzi?ki mniejszej grubo?ci i lepszej elastyczno?ci do stosowania w sytuacjach wielorazowego monta?u i demonta?u ekranu. Ekrany ramowe Frame i Plano s? ca?kowicie odporne na efekt pami?ci powierzchni projekcyjnej, a dzi?ki temu powierzchnia typu Fold mo?e by? zwini?ta/z?o?ona i przechowywana przez d?ugi okres czasu. Powierzchnia przeznaczona dla kana?u wypo?ycze? i us?ug. Powierzchnia bardzo elastyczna, wyj?tkowo odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji. Grubo?? 0,30mm.


Podstawowe zasady przy wyborze i monta?u ekranu :


1. Zawsze ?atwiej dobra? ekran do projektora ni? odwrotnie.

3. Wysoko?? ekranu powinna wynosi? ok. 1/6 odleg?o?ci od ekranu do ostatniego rz?du krzese?.

4. Standardowo przyjmuje si?, ?e pierwszy rz?d krzese? nie powinien znajdowa? si? bli?ej ni? 1,5 x jego szeroko??.

5. Ostatni rz?d nie powinien by? oddalony dalej ni? 6 x szeroko?? ekranu.

6. Polecamy korzystanie z kalkulatora odleg?o?ci projektora od ekranu http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfm

Podane parametry nale?y traktowa? jako wzorcowe, co oznacza, ?e mog? si? zmienia? w zale?no?ci od projektora, typu pomieszczenia, rozstawienia krzese? i sto?ów.W razie dodatkowych pyta? prosimy o kontakt.
biuro@abcprezentacji.pl
tel : 022 848 15 01

Materia?y zebrane i opracowane przez ABC PREZENTACJI

Wszelkie prawa zastrze?one, (C) ABC PREZENTACJI 2007-2011

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.